१२ वी मार्च २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

मार्च 05, 2015

१२ वी मार्च २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१५ उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत

फेब्रुवारी 25, 2015

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१५ उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत

तंबाखू नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजवणीबाबत

फेब्रुवारी 19, 2015

तंबाखू नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजवणीबाबत

१० वी २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

,

१० वी २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

१२ वी मार्च २०१५ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 13, 2015

१२ वी मार्च २०१५ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

एच एस सी फेब्रु.मार्च २०१५ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

फेब्रुवारी 05, 2015

एच एस सी फेब्रु.मार्च २०१५ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा बाबतचे परिपत्रक

,

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा बाबतचे परिपत्रक

नोंदनी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

,

नोंदनी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

१० वी मार्च २०१५ परिक्षेचे प्रवेशपत्र, मौखिक, अंर्तगत मूल्यमापनाचे गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 04, 2015

१० वी मार्च २०१५ परिकक्षेचे प्रवेशपत्र, मौखिक, अंर्तगत मूल्यमापनाचे गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

सन २०१३-१५ करिता तयार करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या ज्येष्ठता यादी प्राप्त न झाल्याबाबत

जानेवारी 28, 2015

सन २०१३-१५ करिता तयार करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या
ज्येष्ठता यादी प्राप्त न झाल्याबाबत

१२ मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

,

१२ मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

१२ वी मार्च २०१५ प्रात्यक्षिक परिक्षा

जानेवारी 23, 2015

१२ वी मार्च २०१५ प्रात्यक्षिक परिक्षा

एस. एस. सी. मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

जानेवारी 20, 2015

एस. एस. सी. मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

१२ वी फेब्रु. २०१५ पुर्नपरिक्षार्थी प्रि-लिस्ट पडताळणीबाबत

जानेवारी 12, 2015

१२ वी फेब्रु. २०१५ पुर्नपरिक्षार्थी प्रि-लिस्ट पडताळणीबाबत

प्रकटन १० वी फेब्रु. / मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

जानेवारी 07, 2015

प्रकटन १२ वी फेब्रु. / मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

१० वी मार्च २०१४ चे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र व मार्च २०१५ चे नियमित विद्यार्थी प्रिलिस्ट वाटप

डिसेंबर 20, 2014

१० वी मार्च २०१४ चे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र व मार्च २०१५ चे नियमित विद्यार्थी प्रिलिस्ट वाटप

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

,

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा केंद्र व केंद्रनिहाय माध्यमिक शाळांची यादी

डिसेंबर 18, 2014

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा केंद्र व केंद्रनिहाय माध्यमिक शाळांची यादी

१२ वी मार्च २०१५ पुर्न्परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदनपत्राची यादी व परिक्षा शुल्क व वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

डिसेंबर 17, 2014

१२ वी मार्च २०१५ पुर्न्परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदनपत्राची यादी व परिक्षा शुल्क व वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१० वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

डिसेंबर 13, 2014

१० वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

१० वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

डिसेंबर 08, 2014

१० वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

प्रकटन १२ वी फेब्रु. २०१५ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

,

प्रकटन १२ वी फेब्रु. २०१५ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

१० वी फॉर्म नं १७ मुदतवाढ

डिसेंबर 04, 2014

१० वी फॉर्म नं १७ मुदतवाढ

१२ वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र सादर करण्याबाबतच्या सूचना

डिसेंबर 02, 2014

१२ वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र सादर करण्याबाबतच्या सूचना

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी सर्व कार्यरत शिक्षकांची परिपूर्ण माहिती पाठवणेबाबत

नोव्हेंबर 26, 2014

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी सर्व कार्यरत शिक्षकांची परिपूर्ण माहिती पाठवणेबाबत

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ गुणपडताळणी, पुनर्मुल्यांकन, छायाप्रत संर्दभात

,

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ गुणपडताळणी, पुनर्मुल्यांकन, छायाप्रत संर्दभात

१०वी व १२वी सप्टें ऑक्टो २०१४चा निकाल जाहीर करणेबाबत

नोव्हेंबर 25, 2014

१०वी व १२वी सप्टें ऑक्टो २०१४चा निकाल जाहीर करणेबाबत

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ

नोव्हेंबर 21, 2014

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखा

नोव्हेंबर 18, 2014

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखा

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

नोव्हेंबर 15, 2014

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

१० वी व १२ वी मार्च २०१५ परिक्षा शुल्क भरण्याविषयी

नोव्हेंबर 12, 2014

१० वी व १२ वी मार्च २०१५ परिक्षा शुल्क भरण्याविषयी

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखा

नोव्हेंबर 08, 2014

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या सुचना व तारखा

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबतच्या तारखा व संकेतस्थळाबाबतची माहिती

ऑक्टोबर 16, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबतच्या तारखा व संकेतस्थळाबाबतची माहिती

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

,

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

ऑक्टोबर 13, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबत

ऑक्टोबर 04, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

ऑक्टोबर 01, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या सुचना व तारखा

,

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या सुचना व तारखा

ऑफलाइन पध्यतिने आवेदनपत्र भरण्याच्या सुचना

27, 2014

ऑफलाइन पध्यतिने आवेदनपत्र भरण्याच्या सुचना

ऑक्टो २०१४ परिक्षार्थी बैठक व्यवस्था व इतर उपायोजनांबाबत सूचना

21, 2014

ऑक्टो २०१४ परिक्षार्थी बैठक व्यवस्था व इतर उपायोजनांबाबत सूचना

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ वेळापत्रकाबाबत

20, 2014

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ वेळापत्रकाबाबत

१०वी सप्टें / ऑक्टो २०१४ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

19, 2014

१०वी सप्टें / ऑक्टो २०१४ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

,

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

एस एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ प्रवेशपत्रे, श्रेणी तक्ते, तोंडी परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

16, 2014

एस एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ प्रवेशपत्रे, श्रेणी तक्ते, तोंडी परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी ऑक्टो. २०१४ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

11, 2014

१२ वी ऑक्टो. २०१४ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

प्रकटन १० वी ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट वाटप

05, 2014

प्रकटन १० वी ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट वाटप

१० वी ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

ऑगस्ट 30, 2014

१० वी ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ – परीक्षक नियामकांचे अंतिम नियुक्तीबाबत

ऑगस्ट 28, 2014

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ – परीक्षक नियामकांचे अंतिम नियुक्तीबाबत

एस.एस.सी व एच.एस.सी ऑक्टोबर २०१४ परीक्षा शुल्काबाबत

ऑगस्ट 22, 2014

एस.एस.सी व एच.एस.सी ऑक्टोबर २०१४ परीक्षा शुल्काबाबत

एस.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ आवेदनपत्र सादर करण्याबाबत

ऑगस्ट 20, 2014

एस.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ आवेदनपत्र सादर करण्याबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

,

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

१२ वी अपंग विद्यार्थी प्रस्ताव विषयक परिपत्रक

ऑगस्ट 13, 2014

१२ वी अपंग विद्यार्थी प्रस्ताव विषयक परिपत्रक

इ. १२ वी माहिती तंत्रज्ञान विषयाबाबत

ऑगस्ट 12, 2014

इ. १२ वी माहिती तंत्रज्ञान विषयाबाबत

शिक्षण संक्रमण अंकाविषयी

जुलै 15, 2014

शिक्षण संक्रमण अंकाविषयी

एच.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

जुलै 08, 2014

एच.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

शिक्षण संक्रमण अंकाच्या नोंदणी बाबत

जृन 13, 2014

शिक्षण संक्रमण अंकाच्या नोंदणी बाबत

उच्च माध्यमिक शिक्षक वरिष्ठवेतन श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण

एप्रिल 23, 2014

उच्च माध्यमिक शिक्षक वरिष्ठवेतन श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण

एस. एस. सी. मार्च २०१४ सुधारित प्रि-लिस्ट बाबत

एप्रिल 22, 2014

एस. एस. सी. मार्च २०१४ सुधारित प्रि-लिस्ट बाबत

वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण

एप्रिल 15, 2014

वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण

विज्ञान, तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाचे प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

मार्च 13, 2014

विज्ञान, तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाचे प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

ICT विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांबाबत

मार्च 05, 2014

ICT विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांबाबत

माध्यमिक शालान्त परिक्षा मार्च २०१४ च्या परिक्षा संचलनाबाबत

मार्च 02, 2014

माध्यमिक शालान्त परिक्षा मार्च २०१४ च्या परिक्षा संचलनाबाबत

एस. एस. सी. मार्च २०१४ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 27, 2014

एस. एस. सी. मार्च २०१४ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

इ १०वी मार्च २०१४ प्रवेशपत्रावरील दुरुस्तीबाबत

फेब्रुवारी 25, 2014

इ १०वी मार्च २०१४ प्रवेशपत्रावरील दुरुस्तीबाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा गुणपत्रिका वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 24, 2014

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा गुणपत्रिका वाटपाबाबत

इ. १०वी केंद्रसंचालक नियुक्ती सभेच्या तारखेतील बदलाबाबत

फेब्रुवारी 23, 2014

इ. १०वी केंद्रसंचालक नियुक्ती सभेच्या तारखेतील बदलाबाबत

एस. एस. सी. मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबत

फेब्रुवारी 18, 2014

एस. एस. सी. मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 12, 2014

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ साहित्य वाटपाबाबत

एस एस सी २०१४ प्रात्यक्षिक, तोंडी व श्रेणी विषयांच्या परीक्षेचे आयोजन व अंतर्गत मुल्यमापनाच्या गुणांबाबत

फेब्रुवारी 11, 2014

एस एस सी २०१४ प्रात्यक्षिक, तोंडी व श्रेणी विषयांच्या परीक्षेचे आयोजन व अंतर्गत मुल्यमापनाच्या गुणांबाबत

एस. एस. सी. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे प्रकटन

फेब्रुवारी 01, 2014

एस. एस. सी. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे प्रकटन

एच.एस.सी. फेब्रु. मार्च २०१४ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

जानेवारी 27, 2014

एच.एस.सी. फेब्रु. मार्च २०१४ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

९ वी – १२ वी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण प्रात्यक्षिक परीक्षा

जानेवारी 23, 2014

९ वी – १२ वी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण प्रात्यक्षिक परीक्षा

एच. एस. सी. फेब्रु मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

जानेवारी 07, 2014

एच. स. सी. फेब्रु मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

एच एस सी प्रकटन

जानेवारी 01, 2014

एच एस सी प्रकटन

एच.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

डिसेंबर 19, 2013

एच.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

उच्च माध्यमिक परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ बैठक व्यवस्थेची पुस्तिका वाटपाबाबत

21, 2013

उच्च माध्यमिक परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ बैठक व्यवस्थेची पुस्तिका वाटपाबाबत

Class Improvement

16, 2013

Class Improvement

दहावी सामान्य गणित या विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील दुरुस्तीबाबत

13, 2013

दहावी सामान्य गणित या विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील दुरुस्तीबाबत

उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

07, 2013

उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

06, 2013

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

दहावी ऑक्टो. २०१३ परिक्षा नियामक / परीक्षक नियुक्तिबाबत

03, 2013

दहावी ऑक्टो. २०१३ परिक्षा नियामक / परीक्षक नियुक्तिबाबत

दहावी बारावी सप्टें. ऑक्टो. २०१३ परिक्षा कालावधीबाबत

,

दहावी बारावी सप्टें. ऑक्टो. २०१३ परिक्षा कालावधीबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

ऑगस्ट 29, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

खाजगी विद्यार्थी उमेदवार एस. एस. सी. व एच. एस. सी. २०१३ बाबत चे प्रकटन.

,

खाजगी विद्यार्थी उमेदवार एस. एस. सी. व एच. एस. सी. २०१३ बाबत चे प्रकटन.

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

ऑगस्ट 27, 2013

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

ऑगस्ट 26, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्ताव मुदतवाढ

ऑगस्ट 01, 2013

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्ताव मुदतवाढ

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्तावाबाबत

जुलै 29, 2013

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्ताव स्विकारण्याबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

जुलै 24, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

एच. एस. सी. सप्टें. ऑक्टो २०१३ लेखी परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत

जुलै 18, 2013

एच. एस. सी. सप्टें. ऑक्टो २०१३ लेखी परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

जुलै 08, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र वाटपाबाबत

जृन 28, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र वाटपाबाबत

उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या विषयनिहाय व जिल्हास्तरीय उद्बोधन वर्गाबाबत

जृन 15, 2013

उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या विषयनिहाय व जिल्हास्तरीय उद्बोधन वर्गाबाबत

९ वी, दहावी अभ्यासक्रमाविषयी

मे 05, 2013

९ वी, दहावी अभ्यासक्रमाविषयी

एस.एस.सी मार्च २०१४ – New Syllabus

एप्रिल 23, 2013

एस.एस.सी मार्च २०१४ – New Syllabus

एच.एस.सी फेब्रु/मार्च २०१४ – New Syllabus

,

एच.एस.सी फेब्रु/मार्च २०१४ – New Syllabus

एस.एस.सी मार्च २०१४ – विज्ञान शाखा प्रवेश

एप्रिल 16, 2013

एस.एस.सी मार्च २०१४ – विज्ञान शाखा प्रवेश

tender notice – XEROX MACHINE

एप्रिल 08, 2013

tender notice – XEROX MACHINE

उत्तरपत्रिका जमा करणेबाबत

एप्रिल 02, 2013

उत्तरपत्रिका जमा करणेबाबत

दहावी बारावी शिक्षकांच्या विषयनिहाय उद्बोधन वर्गाबाबत

मार्च 03, 2013

दहावी बारावी शिक्षकांच्या विषयनिहाय उद्बोधन वर्गाबाबत

उत्तरपत्रिकांची पार्सले स्विकारण्याबाबत

फेब्रुवारी 27, 2013

उत्तरपत्रिकांची पार्सले स्विकारण्याबाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 05, 2013

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

प्रात्यक्षिकाबाबत

फेब्रुवारी 02, 2013

प्रात्यक्षिकाबाबत

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च ते ऑक्टोबर २०१३ अंर्तगत व बहिर्गत परीक्षक नियुक्तीकरता नव्याने पॅनल करणेबाबत

जानेवारी 18, 2013

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च ते ऑक्टोबर २०१३ प्रात्यक्षिक परीक्षेतील गणित, MCVC, IT विषयाच्या अंर्तगत व बहिर्गत परीक्षक नियुक्तीकरता नव्याने पॅनल करणेबाबत

एस.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१३ आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकाबाबत

जानेवारी 16, 2013

एस.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१३ आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकाबाबत

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

,

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

ICT विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत

जानेवारी 14, 2013

ICT विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत

इंग्रजी विषय शिक्षकांचे माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत

जानेवारी 05, 2013

इंग्रजी विषय शिक्षकांचे माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबतदहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION